Principes IJssel-Vechtdelta


Adviseur in dit project

IJssel-Vechtdelta

De vraag

De regio IJssel-Vechtdelta is een hotspot in het landelijke Delta-programma. De provincie Overijssel, gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland en het waterschap Groot Salland werken samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan een visie op een toekomstbestendige, waterveilige delta, die voldoende ruimte biedt aan de regionale ambities.

Zij verzochten een consortium, bestaande uit H+N+S Landschapsarchitecten, Bureau BUITEN, Atelier 2T; klimaat en duurzaamheid en De Beuk Organisatieadvies om samen met hen een ‘Lange Termijn Perspectief' (LTP) te ontwikkelen.
In het LTP wordt de wateropgave uit het Deltaprogramma gekoppeld aan het realiseren van regionale doelen op het gebied van o.a. wonen, werken, recreëren, landbouw en natuur met als einddoel het realiseren van een duurzaam ruimtelijk inrichtings-perspectief: het gaat om integrale gebiedsontwikkeling.

IJssel-Vechtdelta: perspectief voor de lange termijn via cocreatieDe aanpak

Via een proces van cocreatie werkten we aan een verkenning op lange termijnperspectieven voor de IJssel-Vechtdelta. De methode van cocreatie berust op het erkennen van het bestaan van wederzijdse afhankelijkheid van verschillende partijen en belangen.

Met veel inbreng vanuit de regio brachten we ambities, belangen en knelpunten bijeen.
In werkbijeenkomsten bogen de deelnemers zich  gezamenlijk over de kaart, ‘met stiften in de hand'.
Gewerkt is aan verrijking van opgaven en oplossingsrichtingen, creatieve combinaties en onderbouwing van perspectieven.

Op basis hiervan zijn acht leidende principes geformuleerd voor de ontwikkeling van een veilige, sociaal-economische en ruimtelijk duurzame IJssel-Vechtdelta.
Ten slotte zijn er twee mogelijke lange termijn perspectieven voor de regio beschreven, vanuit het perspectief van meerlaagsveiligheid.