Transities: nieuwe rollen en verantwoordelijkheden

De veranderingen in het sociale domein komen van drie kanten.

 • Door de decentralisatie van beleid (delen van de AWBZ, Jeugdzorg, Participatiewet, Passend onderwijs) geven gemeenten vorm aan een nieuwe verantwoordelijkheid: visie ontwikkelen, nieuwe samenwerking aangaan en de organisatie opnieuw inrichten. Maatschappelijke instellingen hebben te maken met nieuwe kaders en andere gesprekspartners. De decentralisaties brengen innovaties én bezuinigingen met zich mee.
 • Veel maatschappelijke organisaties zijn in verandering, door bezuinigingen of een veranderende vraag of opdracht. Ze zoeken naar nieuwe samenwerking, andere manieren van werken en organiseren en andere strategische posities. Ze vinden zichzelf opnieuw uit en worden vaak veel kleiner of juist groter.
 • Er komen burgerinitiatieven op, waarin mensen activiteiten organiseren voor ontmoeting of zorg voor elkaar, zonder tussenkomst van of zware rol voor overheid of professionals.

Transities in het sociale domein

Aanpak
voor het hele systeem


Wat is er nodig voor succesvolle samenwerking van gemeenten, maatschappelijke instellingen en inwoners in de praktijk?
Samen met Movisie kunnen wij u ondersteunen met een traject om de verbinding te maken van beleid naar praktijk. Voor duurzame samenwerking gaan we uit van Whole Scale Change (het gaat het hele systeem aan). Een methode voor lerend veranderen waarin alle betrokkenen actief participeren.
Lees meer over Hulp bij hoe.

Nieuwe eisen aan gedrag en vaardigheden

Dit zijn pittige opgaven, die veranderkracht, daadkracht en samenwerking vergen.
Van leidinggevenden vragen de transities visie, inspiratie en leiderschap.
Van medewerkers vragen ze zelfstandigheid, initiatief en loslaten.

De Beuk ondersteunt gemeenten en maatschappelijke organisaties

 • bij het zoeken naar de nieuwe rollen, houdingen en gedrag, voor gemeenten bijvoorbeeld het vormgeven aan eigentijds opdrachtgeverschap
 • bij het ontwikkelen van de eigen veranderkracht: 
  Hoe kom je los van het bestaande en maak je de slag naar het nieuwe? 
  Hoe verbind je mensen, visies en ideeën?
 • bij het samenwerken: 
  horizontaal samenwerken, samen leren en ontwikkelen, met oog voor belangen en rollen
 • bij het organiseren van participatie die past bij de verschillende doelgroepen.

Lees verder over de ondersteuning die we kunnen bieden.

Meer informatie