Ondersteuning bij transities: voor maatschappelijke instellingen

De Beuk ondersteunt bij het vorm geven aan strategische samenwerking en het innemen van een heldere positie in het nieuwe krachtenveld.
We onderzoeken welke toegevoegde waarde te leveren valt met inzet van welke middelen, o.a. met behulp van het business model canvas.
Ondernemingsraden adviseren en trainen we over een eigentijdse koers, gericht op kansen, innovatie en duurzaam personeelsbeleid.

Ondersteuning bij transities


Hulp bij hoe voor gemeenten - Succesvol transformeren in het sociale domein

De Beuk ontwikkelde samen met Movisie een traject voor duurzame samenwerking tussen gemeente, organisaties en bewoners.

We gebruiken de methodiek van Whole Scale Change om het hele 'systeem' te betrekken.


 Lees meer in de
leaflet.

Ondersteuning bij transities: voor ambtelijke organisaties

De Beuk staat ambtelijke organisaties van gemeenten bij door met het management de dubbelslag te maken in zowel de decentralisatieopgave (doelen - keuzes - organisatie) als de omslag naar de maatschappelijke zelfredzaamheid (faciliteren en loslaten, hoe doe je dat?).
Met medewerkers werken we aan professionele vernieuwing: houding, gedrag en vaardigheden voor faciliterend improviseren én standvastige innovatie, burgerkracht ontginnen, verbinden, samenwerken.
Het vraagt leiderschap, heroriëntatie en visie op de veranderde samenleving om je rol te vinden en te spelen in het nieuwe krachtenveld. Kwaliteit zit niet in administratieve beheersing, maar lever je door in partnership te bouwen aan een nieuwe uitvoeringspraktijk. Met minder financiële middelen met alle stakeholders werken aan meer kwaliteit van zorg.

Ondersteuning bij transities: voor politiek bestuur

De Beuk ondersteunt het politieke bestuur bij de visievorming over wat de gemeente met en van het sociale domein wil.
We helpen de kaders en randvoorwaarden benoemen, de financiële prioriteiten bepalen, de risico's in beeld krijgen.
Bij veel gemeenten gaat het ook om een reële inschatting van de bestuurskracht en zoeken naar regionale samenwerking.
We ondersteunen de raden bij het ontwikkelen van hun vernieuwde taken:
modern opdrachtgeverschap, toezicht houden, zich laten informeren door belanghouders en omgaan met vragen, initiatieven en klachten uit de samenleving.

Actuele opdrachten

• We begeleiden managers binnen gemeenten bij visievorming en inrichting van het sociale domein en bij communicatie en interactie met alle betrokkenen.

• We werken op wijkniveau met ambtenaren en professionals aan een nieuwe manier van doe-het-samen met bewoners.

• We staan zorgorganisaties bij in het toerusten van de organisatie voor zelfsturing.

• We helpen gemeenten bij het herdefiniëren van het subsidie-beleid, met moderne uitgangs­punten voor verantwoording.

• We adviseren en trainen OR-en van zorginstellingen en gemeen­ten over hoe zij zich kunnen opstellen bij de veranderingen in organisatiestructuur en -cultuur vanwege de transities.

• We begeleiden initiatieven vanuit de samenleving bij het vinden van zelfstandigheid en borging.