Huurdersparticipatie: nieuwe vormen van invloed

De Beuk ondersteunt corporaties die nieuwe vormen van huurdersparticipatie willen opzetten. Corporaties zoeken naar eigentijdse manieren om hun huurders invloed te geven op hun woonplezier. Om hen te stimuleren de leefbaarheid in de eigen complexen, buurten en wijken aan te pakken. Omdat de corporaties met hun producten en diensten willen aansluiten bij de verwachtingen van hun klanten en omdat zij de vele kennis en talenten van de bewoners willen benutten.
Via de Overlegwet is de formele huurdersparticipatie geregeld, met een algemene informatieplicht, een huurdersraad of huurderskoepel en bewonerscommissies. 
Veel corporaties willen verder gaan dan dat. Ze zijn op zoek naar vernieuwing, verbreding, verjonging.

HuurdersparticipatieEigentijdse huurdersparticipatie: kleinschaliger en informeler

Onder huurders neemt de interesse af om zich voor langere tijd te verbinden aan formele overlegvormen. Wel willen veel mensen best op incidentele basis meedenken over een vraagstuk dat voor hen op dat moment relevant is of meewerken aan een kortlopende activiteit.

Als corporaties willen gaan werken met een participatiemodel dat het bredere potentieel onder de huurders benut, kan De Beuk de organisatie toerusten voor de nieuwe manier van werken.

  • We begeleiden het reflecteren op en leren van bewonersinitiatieven en participatieprojecten.
  • We versterken de competenties van corporatiemedewerkers met- kennis, vaardigheden en instrumenten (gericht op samenwerking, participatie organiseren en faciliteren, de dialoog aangaan) en
    - inspiratie (op basis van onze ervaringen elders en door bezoeken en uitwisseling).

De Beuk fungeert als motor voor de nieuwe aanpak, die zich op maat en organisch ontwikkelt.

Meer informatie

Wilt u eens bespreken hoe uw corporatie de huurdersparticipatie kan verbreden?
Zoek contact:

Annemarie Reintjes: 0610558559
annemariereintjes@beuk.nl