Overheidsparticipatie: ondersteun burgerinitiatieven

Bij overheidsparticipatie participeert de overheid in initiatieven uit de samenleving. Actieve inwoners nemen het voortouw om iets in hun woonomgeving te verbeteren of iets nieuws tot stand te brengen. 
Gemeenten verwelkomen het fenomeen overheidsparticipatie. Het past in onze samenleving van gelijkwaardigheid en mondigheid en ieders eigen kracht benutten. En in het streven naar een kleine overheid die zich focust op haar kerntaken. Dat het particulier initiatief leidend is, wil niet zeggen dat de gemeente niets doet. Overheidsparticipatie vraagt inzet en vaardigheden van de ambtelijke organisatie en van het politieke bestuur. 
De Beuk rust gemeenten goed toe voor hun nieuwe rol bij burgerinitiatieven.

Overheids-participatie

Over Overheidsparticipatie 1

In 2012 verschenen 3 publicaties:

Lees de drie samenvattingen:
Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie.

Rol gemeente bij overheidsparticipatie

Afhankelijk van situatie en onderwerp bepaalt de gemeente - of de provincie - welke rol zij wil spelen. De range loopt van geen bemoeienis tot regulering door wet- en regelgeving. De gemeente kiest een trede op de overheidsparticipatietrap die de Rob introduceerde: loslaten - faciliteren - stimuleren - regisseren - reguleren.
De kunst is initiatieven te ondersteunen zonder ze over te nemen.
Als partner bij een burgerinitiatief  brengt de gemeente haar specifieke ervarings-deskundigheid in, haar vakspecialismen en netwerken. En de invalshoek van 'het algemeen belang'. Voor een goede rol bij overheidsparticipatie zoeken ambtenaren in dialoog naar oplossingen. Zij moeten kunnen makelen, communicatief vaardig zijn en weten welke belemmeringen weg te nemen zijn.


Niet afwachten, maar stimuleren

Een gemeente die wel iets ziet in overheidsparticipatie, hoeft niet af te wachten of zich burgerinitiatieven aandienen. Wie van burgers eigen kracht en verantwoorde-lijkheid verwacht, moet hen dat wel laten weten. 
Veel gemeenten stellen leefbaarheidsbudgetten ter beschikking. Minstens zo belangrijk als het geld is dat de gemeente een infrastructuur kan organiseren. 
Door een platform te bieden voor uitwisseling van ideeën, ontmoeting, verbinding en inspiratie kan de gemeente de energie in wijken aanboren en ontginnen.

Lees meer over onze Leerdagen overheidsparticipatie en onze ondersteuning bij Plan-Do-Check-Act voor overheidsparticipatie.

Lees ook over Participatie en over Burgerparticipatie.

Meer informatie

Participatie is een kernproduct van De Beuk. Al onze adviseurs hebben ruime ervaring met participatieprojecten. 
Neem voor nadere informatie contact met ons op via:
info@beuk.nl
085 760 21 41Over Overheidsparticipatie 2

In 2013 verschenen 2 publicaties:

Lees de samenvatting van het RMO-rapport.