Krachten bundelen en onderlinge afstemming

Programmamanagement helpt om mensen te verbinden, krachten te bundelen en zo vanuit verschillende disciplines aan de beleids- of projectdoelen te werken. Wanneer zetten we programmatisch werken in?

Programmatisch werken komt van pas wanneer binnen of tussen organisaties een (groot) aantal projecten en andere activiteiten met een belangrijke onderlinge samenhang moet worden uitgevoerd. Programmatisch werken kan bovendien gehanteerd worden bij opgaven waarbij de grote hoeveelheid relaties tussen de verschillende benodigde inspanningen zoveel onderlinge afstemming vraagt, dat projectmatig werken te beperkt is.

Programmamanagement

Wilt U weten over programmatisch werken? Neem contact op met Annemarie Reintjes: annemariereintjes@beuk.nl of 06 10 55 85 59.

Programma-management


De programmaorganisatie bestaat uit de programmamanager, een aantal projectleiders en programma-medewerkers. De programma-manager is de opdrachtnemer en stuurt het team aan. Programmatisch werken is zowel denken als doen.

Met een Doelen-Inspanningen-Middelen netwerk (een DIM) breng je samenhang in een programma aan. Daarmee krijgen programma's vorm en inhoud en worden ze duidelijk afgebakend ten opzichte van andere activiteiten in de organisatie.

DIM-netwerk

De inhoud van een programma breng je samen in een Doelen, Inspanningen, Middelen netwerk (DIM). Programmadoelen, ook ER-doelen genoemd, geven de gewenste veranderingen in eigenschappen van objecten in hun omgeving weer. Bijvoorbeeld: "een grotER gevoel van veiligheid bij de bewoners in deze wijk". Zij richten zich op maatschappelijke effecten, zijn kwalitatief van aard en daarom niet kwantitatief meetbaar.

Om daadwerkelijk verbeteringen door te voeren vertaal je de ER-doelen naar concrete (SMART) doelen. Zo weet iedereen wat er van hem of haar wordt verwacht. Per doel benoem je de activiteiten (INSPANNINGEN) die gedaan worden om de doelen te realiseren.  Ook geef je helder aan welke middelen beschikbaar zijn (of nodig zijn) om de inspanningen te kunnen verrichten. Denk hierbij aan menskracht, euro's en vierkante meters.

Programmatisch Werken is gebaseerd op programma-
management zoals beschreven in 'Programmanagement Sturen op Samenhang' van Gert Wijnen en Theo van der Tak.