Focusgroepen: inzicht in effectiviteit van beleid en strategie
Een focusgroep is een kwalitatief onderzoeksinstrument dat behulpzaam is voor het ontwikkelen van nieuw beleid, een communicatiestrategie of een veranderingstraject. Het is een groepsgesprek van 2-3 uur, waarin op een gestructureerde manier wordt ontrafeld hoe deelnemers over een bepaald onderwerp denken.
In een focusgroep richten we ons op achterliggende behoeften, belangen en beweegredenen die standpunten en meningen kleuren. Daarbij gaan we vooral op zoek naar 'common ground' en 'omslagmomenten' in het denken. De speciale voorbereiding en uitvoeringstechniek leveren gefundeerde en vaak verrassende inhoudelijke inzichten op.

Focusgroepen


Focusgroep


Meedenken

Met focusgroepen werken is een specialisme van De Beuk. 

Wij denken mee over of het instrument in uw specifieke situatie nuttig is en over de voorbereiding.

Daarna treden we op als gespreksleider en verzorgen we het verslag.

Voorbereiding focusgroep: de juiste deelnemers
en de juiste vragen

Voor een focusgroep worden de deelnemers zorgvuldig geselecteerd. Het onderwerp moet direct raken aan hun dagelijkse ervaring en ze moeten er ook een mening over hebben. We letten op representativiteit. De homogene groep bestaat uit 6 tot 12 deelnemers. Om de diverse aspecten en invalshoeken van het onderwerp 'gedekt' te laten zijn, is het soms raadzaam om meer focusgroepen te organiseren.

Het succes van een focusgroep staat of valt met de scherpte van de vragen. Samen met de opdrachtgever formuleren we waar het precies om gaat, waar in de kern antwoord op gezocht wordt. De vragen werken we uit in een gespreksgids. 

Methodiek focusgroep: een helder stramien

Een focusgroep verloopt volgens een vooraf vastgesteld stramien.
De gespreksleider introduceert het onderwerp op een directe en neutrale manier en nodigt de deelnemers uit om te reageren. De eerste fase van de discussie weerspiegelt de basale kennis en inzichten van de doelgroep omtrent het onderwerp. Daarna reageert de groep op stellingen en spoort de gespreksleider de deelnemers aan om zelf ideeën en concepten naar voren te brengen. We gebruiken afwisselende technieken als filmpjes, vragenlijstjes en Top 3 aangeven voor prioritering. In de laatste fase draagt de groep gezamenlijk nieuwe probleemstellingen en oplossingsstrategieën aan.

Resultaat focusgroep: rijke respons door vertrouwen en verdieping

Als gespreksleider zorgen we dat er snel vertrouwen ontstaat waardoor deelnemers zich openstellen en er een eerlijk zelfonderzoek plaatsvindt. We bewaken sfeer, spanningsboog, structuur en inhoudelijk kader. We werken aan verdieping en zoeken het trechtereffect. Met de principes van de groepsdynamica zorgen we ervoor dat de opvattingen en bevindingen worden verrijkt. Op geschikte momenten brengen we gegevens, vragen of concrete voorstellen in om de respons van de groep te prikkelen.
De meerwaarde van focusgroepen is dat we de ervaringen van de doelgroep diepgaand onderzoeken op patronen. We leggen de factoren bloot die hun opinies en attituden beïnvloeden.
Het verslag van een focusgroep vat de opbrengst zorgvuldig samen, met citaten als verrijkende illustraties. Keuzes van deelnemers verwerken we in overzichtelijke tabellen of grafieken. Bij meer focusgroepen over hetzelfde thema maken we een samenvatting van de totaalopbrengst en een vergelijkende analyse.

Meer informatie

Dick Termond
06 51 22 36 07
dicktermond@beuk.nl

Annemarie Reintjes
06 10 558 559
annemariereintjes@beuk.nl

Annemiek Meinen
06 83 00 45 05
annemiekmeinen@beuk.nl