Overheidsparticipatie

Bij overheidsparticipatie neemt de gemeente niet zelf het initiatief, maar lokale ambtenaren spelen er wel degelijk een rol in. De gemeente kan voorwaarden scheppen voor een soepel proces waarin burgers en maatschappelijke organisaties zelf vorm geven aan de invulling van de eigen en gedeelde belangen.

In de klassieke situatie stuurt de overheid met geld, regels en communicatie.
Nu zijn de middelen schaars en wil men de regeldruk liever beperken. Daardoor komt de nadruk te liggen op communicatie. Overheidsparticipatie stelt hoge eisen aan de communicatieve vaardigheden van ambtenaren. Zij maken de omslag van beleidsmakers naar procesbegeleiders.

Leerdagen Overheids-participatie

Leerdagen Overheidsparticipatie

Participatiemaatschappij zoekt nieuwe spelregels

Wilma Ruis schreef een blog over de herbezinning die nodig is omdat burgerinitiatieven soms botsen met de regelgeving voor ondernemingen en openbare orde.
Lees de BeukBlog.

Praktische leergang

De Beuk ondersteunt ambtenaren die burgerinitiatieven de ruimte willen geven.
In onze leergang van drie losse leerdagen krijgt u praktische handvatten, onderzoeken we best practices (open the windows) en ontwikkelen we vaardigheden die passen bij de deelnemers en hun organisatie.
We reflecteren samen op de bedoeling van werken aan de publieke zaak.
We onderzoeken hoe er een 'ja-cultuur' te creëren is, waarbij beleid en regels helpend zijn. Hoe kunt u gericht zijn op ruimte maken en mogelijk maken?
En welke instrumenten en werkvormen komen daarbij van pas? 

De leerdagen zijn georganiseerd rondom drie thema's:

1. Communicatieve vaardigheden
Inleven, actief luisteren, op zoek gaan naar behoeften/belangen/beweegredenen, vertrouwen opbouwen, dialoog op gang brengen, faciliteren, helder presenteren.

2. Verbindingen leggen
Uw eigen netwerk in kaart brengen en uitbouwen, ontmoeting organiseren, belangen koppelen, mensen met elkaar in contact brengen, mensen hun eigen netwerk laten benutten.

3. Belemmeringen wegnemen
Risico's voor stagnatie herkennen, weerstand analyseren, in regelgeving mogelijkheden zoeken, bemiddelen bij conflicten.

Een zoektocht van drie bijeenkomsten van een dag, met experimenteren in de tussentijd. Intensief samen nadenken, bouwen en leren.

Meer informatie:

Annemarie Reintjes: 0610558559

Dorien de Wit: 06 20 13 53 28

Annemiek Meinen: 06 83004505

Wilma Ruis: 06 53 31 68 29


Speciaal voor één gemeente

De leerdagen zijn bedoeld voor ambtenaren uit één gemeente: een team of een cross-over groep van ambtenaren uit verschillende afdelingen. Zo hebben de deelnemers te maken met dezelfde cultuur en kunnen zij elkaar versterken.