Participatiepercussie: serie sessies over nieuw samenspel
We leven in een tijd van grote maatschappelijke opgaven voor gemeenten en organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Grote opgaven met minder geld. Daardoor verandert het vak van ambtenaren, corporatiemedewerkers, zorgprofessionals en welzijnswerkers. Zij moeten nieuwe verhoudingen met de burger aangaan en met andere werkvragen aan de slag.
Overheden en organisaties hebben minder financiële sturingsmogelijkheden, maar niet minder ambities. Door initiatieven in de samenleving te omarmen boor je nieuw (sociaal) kapitaal en energie aan. Hoe doe je dat? Hoe sluit je goed aan bij die initiatieven, hoe benut je die energie? Wat zijn die nieuwe rollen en kenmerken van nieuwe professionaliteit? Wat moet je daarvoor doen? En laten?

De Beuk brengt: Participatie-percussie

Participatie Percussie

Voor wie?

Voor participatiepioniers binnen gemeenten, corporaties en organisaties voor zorg en welzijn.

Voor koplopers met lef, die vorm willen geven aan nieuw samenspel tussen overheid, organisaties en maatschappelijke initiatieven. 


Bouwstenen percussie

• Van regisseren naar faciliteren
• Horizontale samenwerking en ruimte maken
• Tools voor nieuwe rollen en verhoudingen
• Creatieve werkvormen
• Actuele theorie en de nieuwste inzichten over participatie
• Handvatten, strategieën en handelingsperspectief
• De eigen praktijk centraal
• 'Doosje in een doosje': toegepaste werkvormen kun je direct meenemen naar je eigen praktijk

Je rol opnieuw uitvinden
Het maatschappelijk veld is als gevolg van de transities totaal in verandering. Van de burgers wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk zelf doen. Voor zorgprofessionals en welzijnswerkers is ‘niet zorgen voor maar zorgen dat' het nieuwe adagium. Hoe ga je slim samenwerken met bewoners en cliënten in deze nieuwe context?
Als gemeenteambtenaar wil je ook mooie resultaten blijven boeken in wijken en buurten. Vooral niet ‘op je handen zitten', maar doe-het-samen met bewoners.
Hoe pak je die rol?
Onder huurders neemt de interesse af om zich voor langere tijd te verbinden aan formele overlegvormen. Corporaties zoeken eigentijdse manieren om hun huurders te betrekken, kleinschaliger en informeler. Wat zijn de mogelijkheden?

Doel en resultaat
Het gaat erom in de praktijk van wijken samen te leren. Het komt dan steeds minder neer op participatie van bewoners en steeds meer op ‘zelforganisatie'. Dat betekent ook dat professionals zich steeds meer op de achtergrond houden en de ‘spotlights' en het applaus aan de bewoners gunnen.
De bijeenkomsten van de participatiepercussie leveren je inzichten op in de vraag: Hoe vorm te geven aan die nieuwe professionaliteit? Hoe de traditionele democratie en vertegenwoordiging te verbinden aan nieuwe vormen van doe-het-zelfdemocratie?
Het handelingsperspectief voor alle deelnemers staat centraal. Wat ga jij concreet oppakken en doen? Je ontwikkelt je eigen participatiepraktijk.

Aanpak
De groep vormt met elkaar een participatiepercussiegroep, waarin een mooi samenspel plaatsvindt van professionele kennisdeling, kennisverrijking en reflectie.
We diepen gedurende de vijf bijeenkomsten ieders praktijkcasus uit. 
We bespreken best practices en actuele inzichten van zowel overheids- als maatschappelijke instituties als burgerinitiatieven. We brengen inspiratiebezoeken, verdiepen de leeropbrengst en maken steeds de vertaalslag naar de eigen casussen.
In het onderdeel masterclass reflecteren uitgenodigde participatieprofessionals op jouw vraagstukken.
We bedenken hoe je kunt bijdragen aan een krachtige samenleving zonder de initiatieven over te nemen. 
Hoe kun je mooie, kleine initiatieven in de samenleving vinden? En hoe faciliteer je die desgewenst? Hoe kun je bijdragen aan borging? Welke nieuwe rollen zien we ontstaan voor instituties en welk gedrag en welke vaardigheden vraagt dat van jou? Welke werkvormen (online en offline) maken energie los en genereren betrokkenheid op maat? Met welk krachtenveld heb jij te maken en wat is jouw positionering daarin?

Werken en leren, denken en doen in een mooie mix. Een gezamenlijk professionaliseringsproces op zoek naar nieuwe vormen van samenspel.

Praktische informatie

• Vijf bijeenkomsten van een dag, elke vierde vrijdag van de maand
• In het midden van het land
• Voor € 2.750,- (geen BTW)
• Kleine actief betrokken groep
• Organisatie en begeleiding: Annemarie Reintjes0610558559