Cursus voor ondernemingsraden in zorginstellingen

De ondernemingsraden in de zorg worden geconfronteerd met de gevolgen van de WMO- en AWBZ-ontwikkelingen. De effecten van de transities zijn groot en zo ook de vragen en puzzels waarvoor de OR zich gesteld ziet.
De Beuk verzorgt een cursus voor ondernemingsraden van zorginstellingen, waarin we inzicht geven in wat er feitelijk gaat veranderen, hoe zorgorganisaties daarop kunnen inspelen en hoe de OR zijn ruimte voor beïnvloeding kan bepalen en benutten. Bij de reorganisaties gaat het om structuur en om inhoud, zowel om het inrichten van de organisatie als om een manier van werken met veel eigen verantwoordelijkheid voor de medewerkers.
We stellen het programma inhoudelijk samen in overleg met de OR.


Een greep uit de onderwerpen

WMO- en AWBZ-ontwikkelingen
Er is nog steeds veel onduidelijk over wat er gaat gebeuren en dat maakt het voor de OR lastig om te bepalen waar hij iets over te zeggen heeft en wat hij dan moet vinden. De gemeenten volgen verschillende koersen en de zorginstellingen kiezen verschillende manieren om zich op de transitie voor te bereiden: de sterkste worden in de regio, samenwerken met andere organisaties of afwachten en de concurrentie aangaan bij de aanbesteding. 
• Met welke mogelijkheden kan de OR rekening houden? En welke opstelling past daarbij?

Pilots
Er zijn zorginstellingen die nu al - vooruitlopend op de wettelijke transities - starten met ingrijpende veranderingen, vooral bij dagbestedingsprojecten. Soms heeft de omslag het karakter van een pilot of experiment. 
• Hoe kan de OR zich hierbij opstellen? Voor pilots geldt geen adviesrecht, behalve als de gevolgen omkeerbaar zijn.

Reorganisatie
Bij veel instellingen wacht men in spanning af wat ‘de reorganisatie' zal brengen. Buiten kijf staat dat er gereorganiseerd gaat worden, maar wat behelst deze reorganisatie eigenlijk? Gaat het om een verandering van de structuur (het inrichten van de organisatie)? Of van de koers (het richten)? Of van het dagelijks handelen (het verrichten) door de medewerkers? 
• Hoe beoordeelt de OR zo'n reorganisatie? En welke rol kiest de OR erin?

Belangstelling?

Neem contact op met

Dick Termond: 06 51 22 36 07
dicktermond@beuk.nl

Wilma Ruis: 06 53 31 68 29
wilmaruis@beuk.nl

Medezeggenschap in de zorg     
        MZ in de zorg


Sociaal Plan
Sommige vakbonden accepteren geen gedwongen ontslagen bij de transities en willen geen verdere flexibilisering toestaan. Dat vertraagt de totstandkoming van een sociaal plan. 
• Wat vindt de OR hiervan? Wat moet er gebeuren met medewerkers die al de gevolgen van de veranderingen ondervinden terwijl er nog geen sociaal plan is? Welke voorwaarden stelt de OR? Wat is sowieso de rol van de OR bij het afsluiten van het sociaal plan?

Personeelsreductie
Er gaan ontslagen vallen, zoveel staat vast. Verzet vanuit de OR heeft weinig zin; de organisatie heeft te dealen met de wettelijke kaders. 
• Hoe kan de OR beïnvloeden dat de organisatie nu al gaat anticiperen op de situatie van krimp? Meedenken over mobiliteitsplannen, competentieprofielen, het aanmoedigen van vrijwillig vertrek van medewerkers?

Organisatiestrategie
Het kan zijn dat de organisatie probeert ‘te redden wat er te redden valt' en de voorkomende vraagstukken pragmatisch één voor één wil oplossen. Het kan ook zijn dat de instelling haar marktpositie grondig onder de loep neemt. 
• Hoe beoordeelt de OR strategische aanpak van de organisatie? Op welke gronden denkt de organisatie welke diensten te kunnen leveren en daar geld mee te kunnen verdienen? Hoe blijven de waarden van het werk hun stempel drukken? 
Het business canvas model is een bruikbaar hulpmiddel bij de beoordeling