Organisatieontwikkeling en innovatie  

Woningcorporatie Portaal:
Ontwikkelen en begeleiden van een Leerplaats voor Organisatieontwikkeling. Een 2-jarig traject waarin de medewerkers zichzelf en elkaar aan de hand van 'onderhanden werk' toerusten voor de nieuwe vragen waar de corporatie voor gesteld staat. Slim werken, anders kijken beter zien, huurders met een bijzondere woonvraag, resultaten en effecten in het licht van 'de bedoeling', samenspraak.

Woningcorporatie Portaal:
Een ontwikkeltraject voor sociale innovatie begeleiden: de relatie en samenwerking met huurders vernieuwen, rollen en taken van Portaal en huurders vernieuwen, houding en gedrag van Portaalmedewerkers en huurders vernieuwen.

Gemeente Soest:
Advies en coaching bij een zelf geleide interne organisatieontwikkeling.

Gemeente Amsterdam:
Advies over stakeholdermanagement en innovatief aanbesteden.

Gemeente Utrecht:
Organiseren en voorzitten landelijke (gelegenheids)denktank van nationale deskundigen op het gebied van prostitutie en mensenhandel, om maatregelen en scenario's te verkennen voor 'schoon' ondernemerschap in de raamprostitutie.

Gemeente Utrecht:
In co-creatie vormgeven van een nieuw samenwerkingsmodel van cliënt-, adviesraden en belangenbehartigers. De kwaliteit van de advisering behouden, samenwerking vernieuwen en de integraliteit versterken tegen lagere kosten

Het Innovatienetwerk:
Ontwerpen en begeleiden van het proces om met de stafleden van het innovatienetwerk voorbij hun vaste denkpatronen te komen. Met inzet van Large Scale Interventies. Nieuwe manieren van denken en kijken ontlokken om tot 4 absoluut unieke agendapunten voor de innovatieagenda van het Ministerie van LNV te komen.

Ministerie van V&J:
Teamcoaching.

Gemeenten, o.a. Katwijk en Emmen:
Op maat ontwerpen en begeleiden van een proces waarin het managementteam van de gemeente, met behulp van instrumenten als storytelling en innovatief denken, de gemeentelijke visie concretiseert.

Gemeente Tiel:
Begeleiding van de Tielse raad, college en managementteam bij ambtelijk bestuurlijk samenspel in tijden van bezuinigingen (zie artikel Schouwtoneel in het VNG Magazine).

Gemeente Harderwijk:
Invoeren van programmatisch werken in de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Opleiden van twaalf programmamanagers middels een leergang en coaching on the job.

Woningcorporatie Portaal Leiden:
Teamcoaching van het management. Organisatiebreed begeleiden van de transitie naar een nieuwe organisatiecultuur.

Gemeente Hilversum:
Verankeren van de verandering en verkennen van nieuwe kansen voor samenwerking binnen de afdeling Stadsontwikkeling. Volgens de methode van ‘Waarderend Onderzoeken’ is uitgegaan van de aanwezige kracht in plaats van te zoeken naar defecten. Die kracht is gebruikt om vraagstukken op te lossen.

Gemeente Wijdemeren:
Ontwikkelen en begeleiden van een proces voor inwoners en raad over de toekomst van Wijdemeren. Gespreksleiding dorpsavonden, in dialoog met ondernemers, focusgesprekken en organisatie en gespreksleiding 4x een D100 (Dorpen 100).

Metropoolregio Amsterdam:
Voorbereiden en voorzitten van creatieve en inspirerende conferenties voor bestuurders om te komen tot kennisuitwisseling en afspraken voor een energieneutrale regio in 2040.

Welzijnsorganisaties Doenja Utrecht en Lumens Eindhoven:
Adviseren over en begeleiden van een ‘whole scale change’ aanpak gericht op organisatieontwikkeling.Intern binnen de eigen organisatie en in de samenwerking met partners. Geen focus op organisatorische interventies, maar een beweging op gang brengen waarbij de concrete vraagstukken in het werk van de medewerkers centraal staan. Organisatieontwikkeling van binnenuit.

Deskundigheidstraining Creatief Denken:
In company voor oa Werkgeversorganisatie in de Sport, NISB, ROC’s, gemeenten Rotterdam en Hilversum. Twee keer per jaar op open inschrijving op landgoed ISVW.

Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur:
Ontwerpen en begeleiden van expertmeeting en dialoog. De opbrengst gebruikt de RLI als input voor het opstellen van adviezen aan het kabinet en het parlement.
 

Actiz:
Begeleiden van een proces waarmee de Thuisbegeleiding ervoor zorgt dat zij partner is in de nieuwe samenwerkingsverbanden.
 

Universitaire Medische Centra:
Begeleiden van het proces voor versterking van de samenwerking tussen projectleiders op de verschillende UMC's en verbreden van de aanpak die moet leiden tot duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
 


Wijk- en gebiedsontwikkeling 

Provincie Gelderland: 
Doorlichting wijkaanpak in 22 Gelderse steden op organisatie, samenwerking en resultaten. Wat zijn de vernieuwende slimme arrangementen, die dynamiek en resultaat opleveren? Hoe benut je de kracht die in buurten, wijken en kernen schuilt? (Zie ook het
boek; APK Wijkbeleid.) 

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuideramstel: 
Ontwerpen en begeleiden van een zeer interactief en creatief proces met bewoners, ondernemers, winkeliers en maatschappelijke organisaties om te komen tot een toekomstvisie op Buitenveldert. 

Gemeente Rotterdam, deelgemeente Prins Alexander: 
Ontwerpen en begeleiden van proces voor de totstandkoming van een toekomstvisie (2020) en een gebiedsvisie (2014) op Prins Alexander. 

Gemeente Apeldoorn:
Ontwerpen en begeleiden van proces om te komen tot een toekomstagenda voor Apeldoorn Zuid. 

Gemeente Zutphen:
Plan maken voor een cultuurcluster voor efficiency en een impuls aan kunst, cultuur, toerisme en economie. Ontwerpen en begeleiden van een proces om in samenspraak met raad en samenleving varianten-op-hoofdlijnen te ontwikkelen die tegemoet komen aan de belangrijkste knelpunten.
Vervolg: Proces ontwerpen en begeleiden om in samenspraak met de samenleving invulling te geven aan een definitieve variant voor het organiseren van het kunst- en cultuurcluster. 

Gemeente Utrecht:
Voor het projectmanagementbureau projectmanagers opleiden en toerusten voor het leiden van bewonersavonden en het organiseren van participatie. 

Gemeenten (o.a. Utrecht, Dordrecht en Soest):
Opleiding burgerparticipatie en interactief werken voor directies, colleges, raden, projectmanagers, jonge talenten en beleidsmedewerkers van de gemeente. Nut en noodzaak van participatie, verankering in de organisatie, procesvaardigheden, methoden en werkvormen. 

Leger des Heils:
Voorzitten beheergroep van bewoners en Leger des Heils voor een leefbare en veilige buurt met en rond een laagdrempelige opvangvoorziening. Begeleiding team- en directiedagen. 

Woningcorporatie Waterweg Wonen:
Een leer- en ontwikkeltraject begeleiden voor het toerusten van de medewerkers voor het versterken van de informele huurdersparticipatie. 

Woningcorporatie Bo-Ex:
Leiden van het overleg over renovatie tussen Bo-Ex en een bewonerscommissie. 

Woningcorporatie Mitros:
Als onafhankelijk gespreksleider verkennen van samenwerkingskansen tussen huurderskoepels. Evalueren van de samenwerking Mitros en huurdersorganisaties.

Annemarie Reintjes OpdrachtenAnnemarie Reintjes

06 10 55 85 59

annemariereintjes@beuk.nl