Recente opdrachten

Overheidsorganisaties: nieuw samenspel en participatie 
Provincies, gemeenten en waterschappen veranderen van koers, positie en competenties. Maatschappelijke vraagstukken vergen nieuwe samenwerking met partners buiten provincie- en gemeentehuis. En dat vraagt weer om andere verhoudingen en ander gedrag binnenshuis.Mijn rol is helpen met organisatieontwikkeling.
  • Bij Waterschap De Stichtse Rijnlanden: advisering en ondersteuning bij het werken met programmamanagement en inzet van strategen. 
  • In de provincie Zuid-Holland: advisering en ondersteuning in programma Netwerkend Werken. Leidinggevenden en projectleiders werken anders samen in nieuwe rollen, intern en extern.
  • In de provincie Utrecht: Masterclass Infra Plus, een programma voor medewerkers en leidinggevenden over nieuw samenspel tussen provincie en omgeving.
  • In de provincie Overijssel in een co-creatief proces (Verkenning naar waterveiligheid en gebiedsontwikkeling) acht leidende principes voor een duurzame IJssel-Vechtdelta opgesteld. Toepassing van de principes in projecten en gebieden.
  • In samenwerking met Het Oversticht:  Ontwikkeling Project Sociale Kwaliteit van de Spoorzone Zwolle: aandacht voor menselijke maat en beleving, ruimte voor lokale en tijdelijke initiatieven, eigenaarschap en participatie.
  • Gemeente Utrecht: begeleiding en advisering van ambtelijke organisatie, raad en college op weg naar andere relatie met elkaar en met de samenleving.
  • Gemeenten Apeldoorn, Utrecht, Amsterdam, Rhenen: advisering over vormgeving participatie en coproductie
Kenmerkend in deze projecten: De praktijk centraal - Leren van en met elkaar - Leiding en bestuurders betrokken - veranderende omgeving als vertrekpunt.

Evaluaties en evaluatieonderzoek
Van programma's, van projecten, van samenwerkingsverbanden, van organisaties, van teams waarbij de samenwerking stagneert.
o.a. Kwaliteitsteam Ring Utrecht,  Atelier Fryslân, Rode Loper Amsterdam, gemeente Apeldoorn (omgaan met initiatieven), FNV Transport en Logistiek.

Voorzitterschap en procesbegeleiding voor allianties, heidagen en conferenties
  • Dagvoorzitter tijdens cocreatieve conferenties over gebiedsontwikkeling: Stadmakerscongres R'dam, Metropolitaan Debat Bereikbaarheid R'dam-DenHaag 2016 en 2017, Prachtlandschap (NH), Zuidwestelijke Delta, Het Groene Hart, Pilot Ruimtelijk Instrumentarium Dijkversterking (Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard), Harga Schiedam, Eemplein Amersfoort.
  • Gespreksleider en facilitator bij conferenties en heidagen: Directie Rivieren Deltacommissaris, GGD GHOR, Sociaal Domein gemeente Utrecht, Wonen en Leefbaarheid Groningen, Kenniscentrum Sport, Diner Pensant OCW over gelijkheid in het onderwijs, FNV regiocoördinatoren, gemeente Haarlemmermeer.
  • Stuurgroepvoorzitter en facilitator strategiedagen van allianties in ontwikkelingssamenwerking: de Alliantie die het programma 'Bridging the gaps: health and rights for key populations 2' uitvoert gericht op HIV-bestrijding;  de Alliantie voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van jongeren (GUSO); de WASH-Alliantie International, gericht op duurzame verbetering van toegang tot en gebruik van water, sanitatie en hygiëne en de Green Livelihoods Alliance, gericht op behoud van tropische bossen.

Dorien de Wit, opdrachten