Onderzoek

Kwalitatief onderzoek voor verrijking, onderbouwing en evaluatie

Over ingrijpende veranderingen in je organisatie kun je niet zomaar even beslissingen nemen. Dan wil je je baseren op de juiste informatie: alle relevante feitelijke aspecten plus opvattingen en argumenten.

De Beuk voert allerlei soorten onderzoek uit. Om boven water te krijgen waarom het in een team of bij een samenwerking niet loopt. Om erachter te komen hoe belanghebbenden vanuit verschillende invalshoeken ergens over denken. Om duidelijk te krijgen wat bij een nieuwe aanpak valkuilen en succesfactoren zijn, om effectieve vervolgstappen te kunnen zetten.

Ik wil meer weten

Herken je dit?

  • Bij nieuw beleid of organisatorische ingrepen vind je dat de onderbouwing ontbreekt.
  • Je moet keuzes maken, maar hebt te weinig zicht op voor- en nadelen.
  • Het loopt niet lekker in je organisatie, maar het is onduidelijk waardoor dat komt.

Het gevolg is:

  • Je moet vaak terugkomen op beslissingen, omdat blijkt dat niet alle belangrijke informatie bij de besluitvorming betrokken is.
  • Het maken van keuzes wordt lang uitgesteld.  
  • Gekozen oplossingen werken niet, zonder dat begrepen wordt hoe dat komt.

Wat kun je eraan doen?

  • Start een onderzoek dat inzicht verschaft in relevante aspecten en onderliggende dynamiek ontrafelt.
  • Betrek belanghebbenden bij je onderzoek, zodat aanbevelingen op steun kunnen rekenen en haalbaar zijn.
  • Schakel De Beuk in om onderzoek te doen vanuit een onafhankelijke positie, maar met participatie en inbreng van alle relevante betrokkenen.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Verschillende soorten onderzoek

Onderzoek dat oplossingen zoekt
Bijvoorbeeld als samenwerking tussen teams of organisaties is vastgelopen. Er wordt wel gewerkt, maar alles gaat moeizaam en zonder inspiratie.
In een onderzoek door De Beuk interviewen we alle betrokkenen en gaan we op zoek naar waar de problemen echt om draaien en hoe het komt dat ze zichzelf niet oplossen. Daarvoor is inzicht nodig in achterliggende ontwikkelingen (zoals fusie of ruzie), in machtsverhoudingen, cultuur en context. Het onderzoek levert – zonder focus op schuldigen en zondebokken – uitwegen en voorwaarden voor goede oplossingen.

Onderzoek dat meningen opspoort
Bijvoorbeeld als de leiding van een organisatie of het bestuur van een gemeente nieuw beleid ontwikkelt.
Dan is het zaak zich te verdiepen in de opvattingen van medewerkers of inwoners. Onderzoek door De Beuk is meer dan een oppervlakkige inventarisatie. Wij vragen door en analyseren. Wij passen een scala aan methodieken toe: van individuele interviews tot groepsinterviews en focusgroepen, van internetconsultatie tot panels. Het lukt ons meestal goed ook de mensen bereiken van wie het lastig is hen te vinden en zich te laten uitspreken.

Onderzoek dat evalueert
Bijvoorbeeld als een experiment is opgezet.
Dat vraagt om een tussentijdse evaluatie om van te leren en bij te stellen en om een evaluatie aan het einde voor overdracht en afsluiting. Een experiment moet gevolgd worden, om te weten wat werkt en wat niet werkt. Welke succesfactoren en voorwaarden kunnen worden meegenomen naar ‘het gewone werk’ of naar structurele organisaties? Een nieuwe werkwijze of sturingsfilosofie kan geweldig klinken, maar de waarde moet wel worden onderzocht. 

Methodiekvoorbeeld: Focusgroepen

Een focusgroep is een kwalitatieve onderzoeksmethode die inzicht biedt in denkpatronen en in omslagmomenten bij meningsvorming.

Doel In een focusgroep – een groepsgesprek van 2 à 3 uur – wordt op een gestructureerde manier ontrafeld hoe deelnemers denken over een bepaald onderwerp. We richten ons niet zozeer op hun standpunten en meningen, maar vooral op de achterliggende behoeften, belangen en beweegredenen die deze standpunten en meningen kleuren.
Deelnemers De deelnemers worden zorgvuldig geselecteerd. Ze moeten direct met het onderwerp te maken hebben en er ook een mening over hebben. We letten op representativiteit. De groep bestaat uit 6 tot maximaal 12 deelnemers.
Voorbereiding Het succes van een focusgroep staat of valt met de scherpte van de vragen. Samen met de opdrachtgever formuleren we waar het precies om gaat, waarop in de kern antwoord wordt gezocht. De vragen werken we uit in een gespreksgids.
Gespreksleiding We zorgen ervoor dat de deelnemers snel vertrouwen ervaren, zich openstellen en aan zelfonderzoek gaan doen. We bewaken de sfeer, de spanningsboog, de structuur en het inhoudelijke kader. We gebruiken principes van groepsdynamica om de opvattingen en bevindingen te verdiepen en vervolgens te trechteren tot een rijke respons.

 

Ik wil meer weten

Zie ook